Prekių katalogas

Asmens duomenų apsauga

 •              

               Svarbu:

  • www.pardavykla.lt administracija nei telefonu, nei raštu, nei jokiais kitais būdais neprašo iš Jūsų banko kortelių numerių, prisijungimo slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.


  1. Bendrosios nuostatos

  • 1.1. Internetinės svetainės www.par davykla.lt (toliau – „Svetainė“) savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra Aurelijus Kadziauskas (toliau – „Pardavėjas”), adresas korespondencijai Birutės g. 56-79B, 08110 Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas – info@pardavykla.lt. Pardavėjas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų registre ir suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4656.
  • 1.2. Šios asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – tai rašytinis dokumentas, kuris reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, ir kuriuo besąlygiškai remiasi visi besinaudojantys Svetaine ir (ar) jos paslaugomis.
  • 1.3. Lankytojo (toliau – „Pirkėjas“) asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei šios Taisyklės.
  • 1.4. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  • 1.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

   

  2. Asmens duomenų tvarkymas

  • 2.1. Bendri duomenų tvarkymo principai
  • 2.1.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Svetainės Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • 2.1.2. Pardavėjas renka asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą tam, kad: apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus, išspręsti problemas susijusias su prekių pristatymu.
  • 2.1.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninis pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu info@pardavykla.lt.
  • 2.1.4. Naudojantis el. bankininkyste Pirkėjas pinigus perveda į Svetainės atsiskaitomąją sąskaitą, tad atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  • 2.2. Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai.
  • 2.2.1. Pardavėjas pripažysta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi Svetainėje, teisę į privatumą.
  • 2.2.2. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik kai Pirkėjas duoda sutikimą   (Žr. Pardavykla.lt prekių Pirkimo-Pardavimo taisyklės ). 
  • 2.2.3. Duomenų subjektas asmens duomenis paskelbė viešai.

   

  3. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas

  • 3.1. Duomenų saugojimo, fizinės saugos, gavimo saugumo ir atsarginių kopijų darymo,archyvavimo funkcijų tinkamą priežiūrą atlieka UAB „Evispa'', A.Juozapavičiaus g. 6/2, LT-09310, Vilnius.
  • 3.2. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
  • 3.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad visa asmeninė Pirkėjo informacija ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas Pardavėjo visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 1 (vienerius) metus, skaičiuojant nuo Pirkėjo paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje www.pardavykla.lt. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
  • 3.4. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikui, visi duomenys yra ištrinami, už šių funkcijų tinkamą įvykdymą atsakingas duomenų valdytojas.
  • 3.5. Pirkėjai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos patikslinti.
  • 3.6. Jei Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir Pirkėjo prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  • 3.7. Jei Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Pardavėją, Pardavėjas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Pirkėjo prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  • 3.8. Pirkėjo prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
  • 3.8.1.  turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
  • 3.8.2.  jei Pirkėjas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
  • 3.8.3.  jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
  • 3.9. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
  • 3.10. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
  • 3.11. Jei Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
  • 3.12. Pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

   

  4. Asmens duomenų perdavimas trečioms šalims

  • 4.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  • 4.2. Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybę. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
  • 4.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas šioje Svetainėje, bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja prisijungimą.
  • 4.4. Pirkėjas sutinka ir prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui paskelbus, gavus, siuntus ar kitaip pateikus viešai savo asmens duomenis, ar kitą turinį šioje Svetainėje.

   

  5. Taisyklių keitimas

  • 5.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • 5.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Taisyklėmis, jis turi teisę raštišku pranešimu jos atsisakyti.
  • 5.3. Jeigu po Taisyklių pakeitimo arba papildymo Pirkėjas toliau naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis Taisyklėmis.
  • 5.4. Šios asmens duomenų valdymo Taisyklės, reglamentuojančios duomenų saugą, periodiškai peržiūrimos, prireikus atnaujinamos, kontroliuojamas jų vykdymas.


  6. Baigiamosios nuostatos

  • 6.1.Šios Svetainės www.pardavykla.lt asmens duomenų apsaugos tvarkymo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
  • 6.2.Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • 6.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.